typy projektů

Požadavky zákazníků na rozsah a propracovanost projektu se liší, odlišná je i náročnost úprav, jež má projekt zobrazovat. Proto nabízíme tři základní typy projektové dokumentace (soukromé i vyhrazené zeleně):

ZJEDNODUŠENÝ PROJEKT ocení zákazník, který sám nadšeně zahradničí a od zahradního architekta požaduje „pouze“, aby navrhl kompozici zahrady, umístění a tvar jejích základních součástí (cesty, terasy, zahradní posezení, jezírka, kosterní dřeviny, keřové skupiny, záhony). Výběr konkrétních rostlin a většinou i samotnou realizaci si obstará zákazník svépomocí. Zjednodušený projekt obsahuje:

ZÁKLADNÍ PROJEKT je asi nejběžnějším typem projektu a doporučujeme jej zákazníkům, kteří toho o zahradničení tolik neví a kompozici zahrady i výběr vhodných rostlin a materiálů rádi přenechají odborníkovi. Hodí se pro zahrady bez členitého terénu a složitých technických prvků (systémy opěrných zdí a schodišť, vodní soustavy apod.). Plně postačuje jako podklad pro realizaci, pokud ji svěříte nám. Základní projekt zahrnuje:

 • zahradně architektonické řešení – výkres definitivního rozvržení ploch a technických prvků, rozmístění kosterních dřevin a plošných výsadeb keřů a trvalek
 • osazovací plán – technický výkres přesného rozmístění jednotlivých rostlin; obsahuje názvy rostlin a jejich počty, je nejdůležitějším podkladem pro výsadbu
 • jednoduché prostorové zobrazení – přispívá k lepšímu pochopení navržených úprav, schematicky zachycuje podobu zahrady ve fázi dospělosti
 • textovou zprávu – obsahuje informace o projektu a zásady základní údržby

ROZŠÍŘENÝ PROJEKT se používá při projekci zahrad s členitým terénem či složitějšími technickými prvky, které základní projekt nemůže obsáhnout. Je určen zejména náročnějším zákazníkům, ale vypracovává se i tehdy, pokud realizaci bude provádět jiná odborná firma. V takovém případě doporučujeme využít možnost autorského dozoru nad realizací. Součástí rozšířeného projektu jsou:

a další přílohy dle povahy a složitosti projektu – technické výkresy a detaily, např:

 • výkres současného stavu – zobrazuje polohu budov, zpevněných povrchů, zachycuje současný stav terénu a důležité dřeviny na pozemku
 • inventarizace dřevin – zachycuje umístění dřevin na pozemku, jejich druhové složení, velikost, věk, zdravotní stav, estetickou hodnotu a doporučená opatření (řez, kácení)
 • návrh terénních úprav – rozkreslení terénních modelací do vrstevnic
 • řez terénem – dává lepší představu o tvaru terénních modelací, uplatní se zejména při projekci zahrad ve svahu s technickými prvky typu schodišť a opěrných zídek
 • projekt automatického závlahového systému – návrh přesného umístění postřikovačů a ostatních součástí závlahového systému
 • návrh koupacího jezírka – výkres zónování jezírka a navržených technologií
 • vytyčovací plán – okótovaný výkres přesného rozmístění technických prvků, výsadeb a kosterních dřevin
 • rámcový rozpočet (podrobný rozpočet sestavuje až realizační firma)


ceník projektů